Στην ένωση Singular Logic Integrator – Intracom IT Services κατακυρώθηκε το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις ΝΑ της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρέχει στα στελέχη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση για τα Πολεοδομικά Γεωγραφικά Δεδομένα και το σύνολο της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας του Νομού, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους. Επίσης αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, με τη δυνατότητα άμεσης παροχής των πληροφοριών που αφορούν ειδικές ρυθμίσεις – όρους και περιορισμούς δόμησης και τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας.

Τέλος, λόγω της ιδιομορφίας των ΝΑ, το παρόν έργο θα εισάγει στη βάση δεδομένων και στο GIS άλλες θεματικές ενότητες (οντότητες) που ενδιαφέρουν την κάθε Νομαρχιακή Aυτοδιοίκηση. Τα γεωγραφικά δεδομένα αυτά θα τα διαλέξει η κάθε ΝΑ ξεχωριστά, θα έχουν σχέση με την χωροθέτηση των οντοτήτων αυτών στο υπόβαθρο της ΝΑ, και θα δίνουν κάποιες γεωγραφικές και περιγραφικές πληροφορίες.

Προσφορές είχαν καταθέσει επίσης η ένωση Infogroup – Neuropublic και η Siemens.