Η ένωση εταιρειών Unisystems - Έπαφος υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον δήμο Ιλίου για το υποέργο "Εγκατάσταση, προσαρμογή, ανάπτυξη και έλεγχος των συστημάτων, του εξοπλισμού και των πιθανών βοηθητικών εφαρμογών" του έργου ''Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου".

Το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, την προμήθεια λογισμικού (τυποποιημένο, εφαρμογές), τις υπηρεσίες (εγκατάσταση, εκπαίδευση, πιλοτική λειτουργία, κ.λπ.) και τις υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας.

Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2008 είχαν υποβάλλει προσφορά και οι εταιρείες: α. Άποψη, β. Ζήνων, γ. Altec, δ. Cybers, ε. Αρχέτυπον, καθώς και η ένωση εταιρειών: στ. Ίλιδα – Micronet. Προμηθευτές του hardware του έργου θα είναι οι εταιρείες Hewlett Packard και Cisco.

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 253 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 318 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 6 μήνες.