Στην εταιρεία "Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ" ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΠΘ το έργο "Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες της επιμόρφωσης και της εφαρμογής των ΤΠΕ στην ΔΕΕ".

Το έργο αφορά τη προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της επιμόρφωσης και της εφαρμογής των ΤΠΕ στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και τη παροχή σχετικών υπηρεσιών. Προμηθευτές του εξοπλισμού θα είναι οι εταιρείες Info-Quest και Lexmark. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 103 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.