Η εταιρεία Επιστημονικές Επιχειρήσεις ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υποέργο 3 "Προμήθεια εξυπηρετητών, βασικού λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού" της Πράξης "Δίκτυο καταγραφής κρίσιμων παραγόντων και τηλεειδοποίησης για την προστασία της φυτικής και ζωικής παραγωγής" της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του κεντρικού συστήματος εξυπηρετητών σε επίπεδο υλικού, λογισμικού και τηλεπικοινωνιών και την σύναψη των απαιτούμενων συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης με τον ανάδοχο προμηθευτή.

Στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου προβλέπεται επίσης, η ανάπτυξη υπαίθριου δικτύου 12 σταθμών παρακολούθησης. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 303 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια του έργου είναι τρεις μήνες.