Η Ερατοσθένης Μελετητική ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο ανάπτυξης ολοκληρωμένου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (G.I.S.) του Δήμου Περιστερίου.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών του Δήμου Περιστερίου, αξιοποιώντας το ήδη υπάρχον υπόβαθρο, για: α) τη διαχείριση των χωροταξικών και πολεοδομικών πληροφοριών του Δήμου, των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του, β) τη διαχείριση του στόλου οχημάτων και του προσωπικού εξωτερικών εργασιών, γ) τη διαχείριση αντιμετώπισης κρίσεων με στόχο αφ’ ενός την ανατροπή απαρχαιωμένων μεθόδων και τρόπων λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και την δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού εργασιακού περιβάλλοντος, με την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών, για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους.

Αφετέρου, το ενιαίο και ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών του Δήμου να αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας και διάχυσης δεδομένων με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Νομού και ευρύτερα την δημόσια διοίκηση.  Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που μπορούν να απεικονιστούν στον χώρο, θα απεικονίζονται στους ψηφιακούς χάρτες του Δήμου (σημιεακά-γραμμικά ή πολυγωνικά), με πραγματική γεωγραφική ακρίβεια χ/ψ. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 325.726 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.