Η 3Data Πληροφορική υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων για το έργο "Προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων".

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, η διασφάλιση ορθής λειτουργίας δικτύου απαρτιζόμενου από ενεργό εξοπλισμό, εξοπλισμό ασυρματικών ζεύξεων και προαιρετικά χάλκινα και οπτικά καλώδια, διατάξεις διαχείρισης και επίβλεψης δικτύου και δικτυακούς κόμβους, στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων.

Η διάρκεια του έργου είναι 4 μήνες. Στον διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά ακόμη μία εταιρεία. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 207 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.