Η AVMap GIS Α.Ε. ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και συστήματος GIS» για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών.

To έργο περιλαμβάνει: α) Ανάπτυξη εφαρμογής στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή απευθύνεται στους πολίτες για ενημέρωσή τους για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να αναζητήσει και να βρει στοιχεία προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, στοιχεία παρακολούθησης της πορείας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση και στοιχεία παρακολούθησης της υλοποίησης των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων από τη στιγμή της υποβολής της πρότασης μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου και β) Παροχή και εγκατάσταση λογισμικού Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ) με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά όσον αφορά, μεταξύ άλλων: Την παροχή υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, όπως δημιουργία χαρτών και ανάλυση δεδομένων, την επεξεργασία των χαρακτηριστικών, την ενσωμάτωση νέων γεωχωρικών δεδομένων και γενικότερα τη διαχείριση του ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου, ενσωματωμένα σύνολα (βάσεις) γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένα και τη δυνατότητα επικοινωνίας/συνεργασίας με άλλα λογισμικά (διαλειτουργικότητα), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Google Earth, τη δυνατότητα επεκτάσεων και την εναρμόνιση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 90.000, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.