Η εταιρεία Bee Group υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ για το έργο "Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης Ασθενών μέσα από την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου στην Περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και Μεταφορά Τεχνογνωσίας στη Νότια Βουλγαρία"".

Στον διαγωνισμό είχε υποβάλλει προσφορά ακόμη μία εταιρεία. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 204 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.