Στην Cosmos Business Systems κατοχυρώθηκε η 7η  Εκτελεστική Σύμβαση για το Υποέργο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμό «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου σε φορείς της Γεωγραφικής Περιοχής 4» στο πλαίσιο της από 04.05.2015 Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 363.009 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.