Η Intracom ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013”. Στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και τροποποιήσεις του Ο.Π.Σ.

ώστε αυτό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, των συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και εν γένει των χρηστών του συστήματος κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 646.950 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.