Η Intrasoft International ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το διαγωνισμό με τίτλο: «Προσαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Taxisnet που λειτουργούν παραγωγικά για τις ανάγκες της παραλαβής δηλώσεων οικονομικού έτους 2013». Το έργο είναι τιμήματος 117.000 ευρώ περίπου.

Οι υπηρεσίες που θα αναλάβει η εταιρεία είναι: 1. υποβολή οριστικής  δήλωσης ΦΜΥ, 2. Τροποποίηση των ποσοστών παρακράτησης για το νέο υπολογισμό των ποσών στην προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρων και τελών χαρτοσήμου, 3. υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2013, 4. Τροποποίηση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ως προς τον τρόπο πληρωμής, 5. Υποβολή αρχικής, εμπρόθεσμης και εκπρόθεσμης και τροποποιητικής, προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ. Στο μειοδοτικό διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Uni Systems.