Η Pansystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ».

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια των τελευταίων εκδόσεων των παρακάτω λογισμικών Oracle ή ισοδύναμων: Oracle database enterprise edition – processor perpetual 22, Real application Clusters – processor perpetual 20, Tuning pack – processor perpetual 22, Change management pack – processor perpetual 22, Diagnostics pack – processor perpetual 22, Partitioning – processor perpetual 6, Internet application server standard edition – processor perpetual 14, Internet application server ID management – processor perpetual 3, Forms and reports – processor perpetual 4, Internet application server enterprise edition – processor perpetual 2, Internet application server standard edition – processor perpetual 8, Internet application server enterprise edition BI – processor perpetual 4 και Internet developer suite – named user plus perpetual 1. Επίσης, η υπηρεσία ΟΠΣ λόγω αναβάθμισης του υπάρχοντος εφεδρικού μηχανογραφικού κέντρου έκτακτης ανάγκης (disaster site) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω λογισμικών Oracle ή ισοδύναμων: Database enterprise edition – processor perpetual 14, Real application clusters – processor perpetual 16, Tuning pack – processor perpetual 14, Diagnostic pack – processor perpetual 14, Change management pack – processor perpetual 14, Partitioning – processor perpetual 6, IAS standard edition – processor perpetual 8, IAS forms & reports – processor perpetual 8, Active dataguard – processor perpetual 36 και BI enterprise edition plus – named user plus perpetual 50.

Το τίμημα του έργου ορίστηκε στο 1.597.699 ευρώ.