Στην PC Systems κατακυρώθηκε έργο που αφορά στην "Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του απαιτούμενου Υλικού και Λογισμικού για την επιχειρησιακή αναβάθμιση και λειτουργία των Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων".

Το σχετικό Ανοικτό  Διαγωνισμό είχε πρoκηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας για τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους.  Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων. Επιπλέον, η PC Systems θα εξασφαλίσει  την καλή λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού με τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα, με παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για το σύνολο των χρηστών.

Σύμφωνα με τη ΓΓΠΣ, η προμήθεια του εξοπλισμού είχε κριθεί απαραίτητη, καθώς από το έργο των Ελεγκτικών Υπηρεσιών υποεκτιμήθηκαν οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό, κυρίως επειδή ο αριθμός του λειτουργικού εξοπλισμού που παραλήφθηκε από την “Αθήνα 2004” ήταν μικρότερος του αναμενόμενου και χαμηλότερης ισχύος. Δεδομένου ότι από την “Αθήνα  2004” καλύφθηκαν μόνο 144 Δ.Ο.Υ από το σύνολο 286 και μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού σε 51 από 110 Τελωνεία., ο δε υπάρχων σε αυτές τις υπηρεσίες εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος (λειτουργεί με Win 3.11 και εκτυπωτές Μatrix από το 1996). Υπενθυμίζεται πως αρχικά είχαν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Altec, 2) Byte, 3) Unisystems και η ένωση εταιρειών Pansystems – Real Consulting. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.155.143 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.