Η Profile υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ΕΘΕΛ Α.Ε. για το έργο "Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων χρηματοοικονομικής διοίκησης της ΕΘΕΛ", το οποίο είχε προκηρυχθεί το 2006.

Σκοπός της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και βασικού λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών συντήρησής τους, για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 808 χιλιάδες ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει επίσης προσφορές οι εταιρείες Altec και Q&R.