Η SDC ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στη δημιουργία και θέση σε λειτουργία ενός ΟΠΣ διαχείρισης των λειτουργιών της Δ/νσης Εργασίας & Μεταναστών & Αστικών Υποθέσεων για τη Ν. Α. Αθηνών – Πειραιώς. Επίσης, αφορά στη δημιουργία και θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικής πύλης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών σχετικά με παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τρία έτη με δικαίωμα της Νομαρχίας να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης με εγγραφή ειδοποίησή της αζημίως για την ίδια. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 209.442 ευρώ, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.