Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το τελικό νομοσχέδιο για τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία τελικά θα έχει λιγότερες αρμοδιότητες σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο που είχε δημιουργηθεί.

Μία σημαντική διαφορά είναι ότι αντί για 75 άτομα που αρχικά υπολογιζόταν ότι θα απασχολήσει τελικά το «δυναμικό» της θα ανέρχεται πιθανόν στους 50. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται «λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, του Ελληνικού Δημοσίου, έχει περιοριστεί ο αριθμός αυτός στους απαραίτητους υπαλλήλους». Στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Πολιτική και η υποβολή της στον Πρωθυπουργό προς έγκριση, η εξειδίκευση του ανά μέτρο και δράση και ανά Υπουργείο, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η διαμόρφωση εθνικών θέσεων για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ώστε η Ελλάδα να έχει ενεργό ρόλο, η αξιολόγηση και ο συντονισμός έργων ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής, η κατάρτιση προτύπων, προσκλήσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων για τα έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής ΤΠΕ.