Η Διαδικασία Α.Ε. υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τη ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) για το έργο "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου".

Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον έλεγχο/διασφάλιση Ποιότητας, έλεγχο μελετών συστημάτων ελέγχου και τηλεπικοινωνίας, Τεχνικής Υποστήριξης και παρακολούθησης έργων κατασκευής, συντήρηση και αναβάθμιση συστήματος GIS, σχεδιασμός και συντήρηση βάσεως δεδομένων κ.λπ. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 3,5 εκατ. ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.