Η Ζουμπουλάκης Γενικές Προμήθειες ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών των ΤΕΕ-ΣΕΚ της χώρας.

Αναθέτουσα αρχή ήταν το Υπουργείο Εθνικής Παιδεία & Θρησκευμάτων και το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού σε τριάντα ένα σχολικά εργαστήρια των ΤΕΕ-ΣΕΚ της χώρας. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 209.461 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.