Η Globitel ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση WI-FI hot spots στο δήμο Ν. Μάκρης".

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση η διασφάλιση ορθής λειτουργίας ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους χώρους.

Οι χώροι εγκατάστασης που θα επιλεγούν θα είναι υπαίθριοι, θα χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως: Χώροι συνάθροισης κοινού, Χώροι αναμονής-μετακίνησης και Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων και θα διασφαλίζουν τη γεωγραφική διασπορά των σημείων σε όλη την επικράτεια. Όσον αφόρα τα χαρακτηριστικά των κεραιών που θα τοποθετηθούν: Οι ΣΑΠ (Access Points) θα διαθέτουν περιμετρική κεραία ούτως ώστε να έχουν μεγάλο εμβαδό κάλυψης. Οι ΑΓ (Wireless Bridges) θα διαθέτουν κατευθυντικές κεραίες για επίτευξη επικοινωνίας σε μεγάλη απόσταση και με μέγιστη ταχύτητα.

Τέλος, η ΚΑΓ του ΚΣΠΔ (Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο), θα διαθέτει κεραία τομέα για την ταυτόχρονη επικοινωνία με όλες τις υπόλοιπες ΑΓ. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Υπενθυμίζεται πως η Globitel ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο εν λόγω έργο. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 284.999 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.