Η Real Consulting Intergration & Operation Συστήματα Πληροφορικής ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με τίτλο "Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός τεχνολογικά προηγμένου συστήματος ελέγχου και επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και πιλοτική υλοποίηση του μέσω σχετικής εφαρμογής - εξοπλισμός πληροφορικής".

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά -μεταξύ άλλων- την καταγραφή υφισταμένης υποδομής – λειτουργίες VTMIS και λοιπών εφαρμογών, την εξέταση υπαρχόντων μοντέλων θαλάσσιας επιτήρησης (μελέτη συστημάτων άλλων χωρών), τη διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε υπάρχοντα συστήματα η/ και μοντέλα ελέγχου και επιτήρησης, τη μελέτη εφαρμογής των λύσεων στην υπάρχουσα υποδομή, τη διερεύνηση τρόπων ανάπτυξης μελλοντικών συστημάτων VTS ως συνδυασμένα κέντρα ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας & ελέγχου – επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου ευθύνης τους, τη μελέτη – σχεδίαση συστημάτων λήψης αποφάσεων για τον έλεγχο και την επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων καθώς και την ανάπτυξη μοντέλου ανάλυσης απειλών (risk/threat analysis model) για χρήση από το ΥΕΝ/ΕΚΘΑΣ. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 777.487 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.