Η Space Hellas ανέλαβε μετά από Δημόσιο Aνοιχτό Διαγωνισμό του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το έργο για την ανάπτυξη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Θεωρήσεων N-VIS.

 Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσεων N-VIS (National Visa Information System), αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού συστήματος VIS και στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών έκδοσης θεώρησης εισόδου (Visa) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύστημα VIS, θα επιτρέπει στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να ανταλλάσσουν δεδομένα για τις θεωρήσεις και θα περιλαμβάνει ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα θεωρήσεων (C-VIS), καθώς και ένα Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσεων (N-VIS) για κάθε κράτος-μέλος, το οποίο θα συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

Μέσα στα πλαίσια του έργου, η Space Hellas θα προμηθεύσει, θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία την απαραίτητη πληροφοριακή υποδομή στον εθνικό κόμβο Αθηνών και τον εφεδρικό κόμβο Θεσσαλονίκης, καθώς και τον πληροφοριακό και βιομετρικό εξοπλισμό στις 130 προξενικές αρχές της χώρας που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Επίσης, η Space Hellas θα παράσχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, ελέγχου και εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, καθώς και υποστήριξης και συντήρησης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος.

Μέσω του συστήματος N-VIS και της εναρμόνισής του με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό σύστημα, το Υπουργείο Εξωτερικών στοχεύει στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης visa από τις Ελληνικές προξενικές αρχές ανά την υφήλιο. Επίσης, προσβλέπει στη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της καλής πίστης του αιτούντος θεώρησης εισόδου στη χώρα, στη διενέργεια ελέγχων ταυτοποίησης, στη διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης αίτησης ασύλου και στην ταυτοποίηση και εξακρίβωση της αυθεντικότητας των εκδιδομένων θεωρήσεων.

Υπενθυμίζεται πως εκτός τη Space Hellas, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές στο διαγωνισμό η εταιρεία Byte, καθώς και η ένωση εταιρειών Quality & Reliability – Siemens. To τίμημα του έργου ανέρχεται στα 7.958.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.