Η Space Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο VPN για λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι "Προμήθεια Εξοπλισμού και Ασύρματων Απομακρυσμένων Προσβάσεων για την διασύνδεση 1.000 σημείων με το Πληροφοριακό Σύστημα του Α.Ε.Α.".

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου (VPN) χιλίων κινητών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ. τα οποία θα επικοινωνούν με ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση με το κτίριο του Α.Ε.Α. Η εν λόγω υλοποίηση θα ολοκληρωθεί μέσω ενός κλειστού και ασφαλούς δικτύου. Το κτήριο του Α.Ε.Α., θα αποτελεί το κεντρικό σημείο για τη διασύνδεση των κινητών μονάδων με εφαρμογές που λειτουργούν στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα. Ο Αστυνομικός θα χειρίζεται κατάλληλο φορητό υπολογιστή με ασύρματη (3G/GPRS) πρόσβαση θα συνδέεται σε βάσεις δεδομένων, στο κεντρικό κτίριο του Α.Ε.Α το οποίο θα διαθέτει σταθερή πρόσβαση μέσω συμμετρικής γραμμής στο εν λόγω VPN δίκτυο.

Συνεπώς, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει κρίσιμες εφαρμογές και να εκμεταλλευτεί τις νέες δυνατότητες που δίδονται από μια τέτοια αρχιτεκτονική δικτύου. Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει: α) παροχή της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης 3G/GPRS μέσω ενός κλειστού ιδεατού δικτύου VPN για 9 μήνες, β) Παροχή σταθερής συμμετρικής γραμμής πρόσβασης για τη διασύνδεση του κεντρικού κτιρίου, για 9 μήνες, γ) Προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 κατάλληλων τερματικών και όλο το απαραίτητο λογισμικό σύνδεσης και κρυπτογραφίας για την σύνδεση τους με το κεντρικό κτίριο του ΑΕΑ και δ) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφάλειας (firewall/VPN Concentrator) που θα συγκεντρώνει όλες τις απομακρυσμένες συνδέσεις στο κεντρικό σημείο.

Οι τερματικές συσκευές θα κατανεμηθούν ως εξής: 300 τερματικοί υπολογιστές αυτοκινήτου στην Αττική, 100 τερματικοί υπολογιστές αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, 400 τερματικοί υπολογιστές αυτοκινήτου σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας, 180 palmtops στην Αθήνα και 20 palmtops στη Θεσσαλονίκη. Οι τερματικές συσκευές θα λειτουργούν τις υπάρχουσες εφαρμογές των γενικών αναζητήσεων (προσώπων, οχημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, κλπ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός της Space Hellas, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες ΟΤΕ, Pansystems και Vodafone. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο 1.688.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.