Στην Space Hellas φαίνεται ότι καταλήγει ο διαγωνισμός του Λιμενικού Σώματος για το έργο: «Αναβάθμιση Δικτύων – προμήθεια εξοπλισμού SIS II για την κάλυψη αναγκών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.», ύστερα από την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών.

Στο διαγωνισμό είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες OTE και Pansystems. Στην πορεία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών, η προσφορά της Space Hellas απορρίφθηκε και στη συνέχεια κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή η οποία και έγινε αποδεκτή με αποτέλεσμα η τεχνική προσφορά της Space Hellas να εξεταστεί μαζί με τις προσφορές των άλλων δύο εταιρειών.

Στο ίδιο πλαίσιο απορρίφθηκε άλλη προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε ο ΟΤΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, φαίνεται ότι ο διαγωνισμός καταλήγει στη Space Hellas. Ο διαγωνισμός έχει αρχικό προϋπολογισμό 980.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.