Στη Unisystems κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας για το έργο "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Ψηφιακού Περιβάλλοντος του Ξ.Ε.Ε", ο διαγωνισμός του οποίου είχε προκηρυχθεί στις 23/4/2007.

Το Ξ.Ε.Ε. θα προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, λογισμικό συστήματος, “πλατφόρμες” ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων και μια σειρά διαδικτυακών εφαρμογών πληροφορικής για την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του.

Συνοπτικά, οι ηλεκτρονικές διαδικτυακές υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Ξ.Ε.Ε. προς τα μέλη του θα περιλαμβάνουν την πληρωμή ετήσιων εισφορών των μελών του, την χορήγηση πιστοποιητικών και ασφαλιστικής ενημερότητας και την ενημέρωση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους της βάσης δεδομένων με τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών Ξενοδοχείων και camping.

Επίσης, θα δίνονται οι δυνατότητες αυτόματης βαθμολόγησης των λειτουργικών χαρακτηριστικών των ξενοδοχειακών μονάδων και υποβολής της σχετικής αίτησης προς τον φορέα πιστοποίησης που θα πραγματοποιήσει την οριστική ένταξη των Ελληνικών ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 700 χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για το διαγωνισμό προσφορές είχαν καταθέσει επίσης οι ενώσεις Byte – Archimedia, Data Concept – AΝΚΟ, Newsphone – Noetron, Quality & Reliability – Symmetrics, Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας – Cosmos Business Systems και η εταιρεία Allweb Solutions.