Από τις 18/6 ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 83.076.924 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της «hellas online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «hellas online».

Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε  80.815.385,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 95.076.924 άυλες, Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ εκάστης.