Προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ο διαγωνισμός που αφορά στο έργο με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασίας Χορήγησης Αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού - Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στα ακόλουθα Υποέργα: «Απλοποίηση διαδικασίας: “Χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (K.A.Σ.), του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) κα Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) – Διάθεση στους πολίτες μέσω διαδικτύου”» και «Υποδομές Πληροφορικής: Εξοπλισμός – Έτοιμο Λογισμικό» (Υποέργα 1 και 3 αντίστοιχα της ενταγμένης Προτεινόμενης Πράξης). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 724.051 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.