Οι Draxis και Amco ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχόμενου για το Δήμο Αισωνίας".

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία εκείνου του τεχνολογικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέψει την ταχύτατη αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Δήμου Αισωνίας σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης των πολιτών, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων που διαμένουν, επισκέπτονται και είναι εγκατεστημένες αντίστοιχα εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2007-2013) στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το έργο αφορά σε ενέργειες, οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν αφενός τις ωφέλειες από τα έργα δημιουργίας υποδομών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και αφετέρου θα συμπαρασύρουν την γρήγορη ωρίμανση ή υιοθέτηση έργων ΤΠΕ, τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς τις διαδικασίες υλοποίησης, για την 4η Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ).

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η παροχή οργανωμένης και επικαιροποιημένης πληροφορίας προς τους πολίτες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου όσο και η εγκαθίδρυση υπηρεσιών βελτίωσης της καθημερινότητας, προβολής της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και την δημιουργία εφαλτηρίου ανάπτυξης και ενίσχυσης του τοπικού οικοσυστήματος. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 226.891 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.