Η Εγνατία Οδός ΑΕ αποφάσισε την απ’ ευθείας ανάθεση της σύμβασης προμήθειας για την «Παροχή Υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό εικονικό δίκτυο VPN και σύνδεσης στο Internet μέσω μισθωμένης γραμμής» στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., για διάστημα 12 μηνών από 1/7/2012 με κόστος μέχρι 30.135,86 ευρώ,  πλέον ΦΠΑ, με τη δυνατότητα παράτασης της χρονικής ισχύος της σύμβασης μέχρι έξι επί πλέον μήνες χωρίς υπέρβαση του συνολικού τιμήματος ή μείωσης  της χρονικής ισχύος της σύμβασης με προσθήκη και άλλων παρόμοιων συνδέσεων που μπορεί να απαιτηθούν σε σημεία παρουσίας της εταιρείας.