Στον ΟΤΕ κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων». Το τίμημα της κατακύρωσης ανέρχεται σε 2.095.059 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια του έργου είναι 19 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα παρέχεται άμεση και πλήρης πληροφόρηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και πολιτών με το υπουργείο Οικονομικών, με όλα τα προσφερόμενα μέσα, ήτοι μέσω τηλεφωνίας, e-mail, sms, web, portal, FAX, κανονικού ταχυδρομείου, κ.α.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα παρέχει τις εξής νέες ψηφιακές υπηρεσίες: Taxisphone μέσω Web, υποδοχή καταγγελιών (π.χ. προς ΣΔΟΕ), παραλαβή αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών, προσωποποιημένη πληροφόρηση, ταυτοποίηση φορολογουμένου μέσω τηλεφώνου, πληροφορίες εκκαθάρισης μέσω τηλεφώνου, πληροφορίες για μονάδες του υπουργείου Οικονομικών, κ.α. Στο διαγωνισμό είχε αρχικά καταθέσει προσφορά και η ένωση εταιρειών Velti – Mellon Technologies.