Οι εταιρείες AVMap GIS & Algosystems καθώς και το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο "Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Γαλατσίου".

Το αντικείμενο του έργου αφορά α) στην προμήθεια και εγκατάσταση γεωγραφικών δεδομένων, β) στην ανάπτυξη εφαρμογών για τους εσωτερικούς χρήστες του Δήμου καθώς και για τους ενδιαφερόμενους πολίτες, γ) στην προμήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισμικού για την λειτουργία του συστήματος και δ) στην εκπαίδευση των εσωτερικών χρηστών. Το σύστημα περιλαμβάνει λειτουργίες για: τη γεωγραφική απεικόνιση των βασικών γεωμετρικών και περιγραφικών χαρακτηριστικών του δήμου, τη  διαχείριση του οδικού δικτύου του Δήμου, τη διάθεση Οδηγού Πόλης στο διαδίκτυο, τη διαχείριση του στόλου των απορριματοφόρων του Δήμου και της συλλογής των απορριμάτων καθώς και τη διαχείριση των πολεοδομικών δεδομένων. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 446.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.