Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προκήρυξε διαγωνισμό που αφορά στο έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (ΕΣΙΤ).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ΕΣΙΤ) που θα διατηρεί, θα διαχειρίζεται και θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για αγροτικά και κτηνοτροφικά τρόφιμα.

Η καταχώρηση των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας στο σύστημα, θα πραγματοποιείται από όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα και για όλα τα στάδια της αλυσίδας (π.χ. παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, πώληση κλπ) με δυο βασικούς τρόπους:

Μέσω αξιοποίησης κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής του συστήματος, που θα επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα στην εφοδιαστική αλυσίδα να καταχωρεί τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας που άπτονται των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται.

Μέσω διασύνδεσης με (υπάρχον) σύστημα ιχνηλασιμότητας του συμμετέχοντα (π.χ. μεταποιητή, πωλητή), διασύνδεση που θα βασιστεί στην κλήση κατάλληλης διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 21 Νοεμβρίου 2011. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.471.544 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.