Στο 24,73% ανέρχεται το ποσοστό έμμεσου ελέγχου της "Delta Lloyd N.V." επί των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η “Delta Lloyd N.V.” γνωστοποίησε στις 18/05/2011 στην εταιρεία ότι κατέστη υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης των μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, καθώς η “Aviva PLC” δεν ελέγχει πλέον από την 6/5/2011 την εταιρεία “Delta Lloyd N.V”. Σύμφωνα την ίδια γνωστοποίηση το ποσοστό έμμεσου ελέγχου της “Delta Lloyd N.V.’ επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται στο 24,73%, που αντιστοιχεί σε 39.996.889 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές.

Επιπρόσθετα, η “Delta Lloyd N.V” γνωστοποίησε ότι ελέγχει το ως άνω ποσοστό μέσω των ελεγχόμενων επιχειρήσεων Cyrte Investments B.V. και της μετόχου της εταιρείας “Cyrte Investments GP I B.V”.