Η Odyssey Consultants, εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Κινδύνου, ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία AirWatch, εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Κινητών Συσκευών (Mobile Device Management) και Διαχείρισης Εφαρμογών και Περιεχομένου Κινητών Συσκευών (Mobile Application & Content Management).

Η συνεργασία προσβλέπει στην παροχή και υλοποίηση λύσεων οι οποίες θα έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν και να απλοποιούν την ασφαλή χρήση κινητών έξυπνων συσκευών για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η Odyssey, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες των πελατών της, με την παρούσα συνεργασία είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις ασφάλειας και διαχείρισης κινητών συσκευών, οι οποίες βοηθούν στη μείωση των κινδύνων διαρροής πληροφοριών που προκύπτουν από την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για χρήση κινητών συσκευών για αποθήκευση και επεξεργασία εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών.