Στο ITIL v3 διακρίνουμε την ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην υπηρεσία ως μέσο επίτευξης εταιρικών στόχων.

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των μετόχων της, ενώ ο τρόπος για να αποκτήσει πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού, να επιλέξει τις βέλτιστες συνεργασίες, να πάρει σωστές αποφάσεις και να κερδίσει περισσότερους πελάτες αποτελεί τη στρατηγική της.

Η Στρατηγική Υπηρεσιών (Service Strategy) τοποθετείται λοιπόν στο ITIL v3 ως θεμέλιο και αφετηρία για την ανάπτυξη κάθε οργανισμού και προσεγγίζεται κάτω από το πρίσμα των τεσσάρων διαστάσεων του Mintzberg, γνωστές ως 4Ps: Perspective (Προοπτική), Position (Θέση), Plan (Σχέδιο) και Pattern (Υπόδειγμα), τις οποίες αξίζει να δούμε εν συντομία:
• Η Προοπτική είναι η προσωπικότητα της επιχείρησης. Περιγράφει το όραμα, την κατεύθυνση και εκφράζει τη φιλοσοφία της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη και τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
• Η Θέση είναι η απόφαση να υιοθετηθεί μια καθορισμένη στάση. Για παράδειγμα: Θα ανταγωνιστούμε με βάση την προστιθέμενη αξία ή το χαμηλό κόστος; Θα παρέχουμε εξειδικευμένες ή γενικές υπηρεσίες;
• Το Σχέδιο είναι η συνειδητή προετοιμασία και τα μέσα της μετάβασης από μια παγιωμένη (as-is) σε μια νέα επιθυμητή (to-be) κατάσταση. 
• Το Υπόδειγμα είναι η πρακτική διάσταση που αποτελείται από αποφάσεις και δράσεις συνεπείς μέσα στο χρόνο.

Το φαινόμενο που συχνότερα συναντάμε είναι τα σχέδια να μην ακολουθούνται από πράξεις, με τις αντίστοιχες συνέπειες για τους οργανισμούς. Θέλω λοιπόν να τονίσω τη σημασία της αλληλεπίδρασης και αλληλοσυμπλήρωσης των τεσσάρων διαστάσεων ως κλειδί για την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.