Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση και αξιοποίηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει απευθύνει κάλεσμα για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού για τη Διαχείριση Εγγράφων με Ψηφιακή Υπογραφή.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε μία αρχική προμελέτη καταγραφής των λύσεων που ήδη έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα καθώς και στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν και μία σειρά από συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα που καλύπτουν τους στόχους της συγκεκριμένης Ομάδας. 

Για την ανάπτυξη των εφαρμογών είναι διαθέσιμος και μπορεί να αξιοποιηθεί ο πηγαίος κώδικας ανοιχτού λογισμικού από τις υπάρχουσες εφαρμογές “Ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης” καθώς και η διαδικτυακή εφαρμογή Ανοιχτού Λογισμικού Scriptum.

Τα πρώτα βήματα για να υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα, προτείνεται να είναι ο καθορισμός των λειτουργικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού εγγράφου, ενώ παράλληλα, να καθορισθούν τα ανοιχτά πρότυπα τα οποία θα επέτρεπαν στα ηλεκτρονικά έγγραφα να διακινούνται αποτελεσματικά και με ασφάλεια, μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.