Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) υπέγραψε σύμβαση με τις εταιρείες: Analysys Mason, KPMG (Φινλανδίας), Rand Europe Cambridge και IDC CEMA για την εκτέλεση του έργου:

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών». Ο ENISA έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με 4 παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι μπορούν να παρέχουν λειτουργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Συμβάσεις-πλαίσιο (με επαναπροκήρυξη διαγωνισμού) ανατέθηκαν σε καθέναν από τους 4 αναδόχους. Οι ανάδοχοι θα επιδείξουν σημαντική εμπειρία και προσόντα στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, δίνοντας έμφαση στις πτυχές τις οποίες καλύπτει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ENISA.
Πρέπει να δοθεί επιπλέον βαρύτητα στις διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων του ENISA, όπως προβλέπονται στον κανονισμού του ENISA.

Η συνολική αξία του έργου είναι 600.000 ευρώ.