Η Κοινωνία Της Πληροφορίας υπέγραψε, πρόσφατα, συμφωνία-πλαίσιο για το έργο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» με τις ενώσεις εταιρειών 1. Byte Computer-Neuropublic-Planet, 2. Cosmos Business Systems-European Profiles, 3. Quality & Reliability-ICAP Advisory, 4. PricewaterhouseCoopres Business Solutions-VCI-iKnowHow και 5. Ευρωσύμβουλοι-Γνώμων Πληροφορική και τις εταιρείες 6. Globo Tecnologies, 7. Unisystems και 8. Ernst & Young.

Το έργο αφορά στην παροχή  υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα στις εξής: Μοντελοποίηση Συναλλαγών, Υλοποίηση Υπηρεσιών Διαδικτύου, Ασφάλεια Υπηρεσιών Διαδικτύου, Εκπαίδευση Χρηστών και Προσδιορισμό του απαραίτητου Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου για την εφαρμογή στην πράξη της Διαλειτουργικότητας που θα εφαρμοστεί. Με την παρούσα συμφωνία, η ΚτΠ δύναται να αναθέσει στου ανωτέρω αντισυμβαλλόμενους, την υλοποίηση μέρος ή το σύνολο του εργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα». Η τελική αξία του έργου ανέρχεται στα 5.937.000 ευρώ.