Το ερευνητικό έργο με τίτλο “Your Data Stories” (YDS) στο οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014- 2020.

Το έργο αναμένεται να βοηθήσει τους κυβερνητικούς φορείς που δημοσιοποιούν ανοικτά δεδομένα, παρέχοντάς τους έναν αποτελεσματικό τρόπο προώθησης της ουσιαστικής και χρήσιμης δημοσίευσης των στοιχείων της κυβέρνησης. Την Τετάρτη 1η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο συνάντηση εργασίας στην οποία συμμετείχαν φορείς του Δημοσίου, και σύνδεσμοι του ιδιωτικού τομέα που ενεργοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε παρουσίαση της προόδου του έργου όσον αφορά το πιλοτικό πρόγραμμα «Ακολουθώντας τη διαδρομή του δημοσίου χρήματος στην Ελλάδα» και επίδειξη της πρώτης έκδοσης της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί. Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η προώθηση της δημοσιονομικής διαφάνειας και της συμμετοχής, επαναπροσδιορίζοντας τη δυνατότητα χρήσης μεγάλου όγκου δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων από πολίτες και επιχειρήσεις. Η προσπάθεια βασίζεται στα σύνολα ανοικτών δεδομένων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, του ΕΣΠΑ (anaptyxi.gov.gr) αλλά και σε άλλες πηγές δεδομένων (data.gov.gr, κ.λπ.).