Μνημόνιο Συνεργασίας με το Hungarian Pole Programme Office -τον Ουγγρικό φορέα προώθησης Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters)- υπέγραψε το Corallia Clusters Initiative, στο πλαίσιο του διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου «Clusters in Europe II. Mobilizing Clusters for competitiveness».

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία  στρατηγικής σημασίας που αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε επίπεδο βελτιστοποίησης δομής και λειτουργίας clusters προς ένα μοντέλο World Class Clusters, καθώς και στην προώθηση πολιτικών για την ανάδειξη του εργαλείου των συνεργατικών σχηματισμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, κοινός στόχος των φορέων, μέσα από τη συνεργασία αυτή είναι η καλλιέργεια συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ουγγρικών φορέων καινοτομίας (επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ή/ και ερευνητικών ινστιτούτων και εργαστηρίων) για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, τόσο των δύο χωρών όσο και της Ευρώπης συνολικά.