Η Profile Systems & Software, στο πλαίσιο δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Φορέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)», ανακηρύχθηκε Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης.

Κατόπιν τούτου, η εταιρεία συνέστησε, όπως ορίζεται από το νόμο και την προκήρυξη του διαγωνισμού,  την ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.) Profile Digital Services, στην οποία και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος. Η εν λόγω εταιρεία σύναψε σύμβαση σύμπραξης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναλαμβάνοντας και επίσημα  το παραπάνω έργο.  Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 5,5 έτη. Το αντικείμενο  της σύμπραξης περιλαμβάνει την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας (Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων) που παράγονται με το σύστημα ηχογράφησης-αποηχογράφησης, καθώς και την διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού αυτού συστήματος και την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών αυτών.