Η Areva Hellas υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ για την εκτέλεση του έργου: «προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και η παροχή τεχνικής υποστήριξης και οποιασδήποτε αναγκαίας βοήθειας για την ικανοποιητική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ), χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών».

 Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 431.584 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.