Η SingularLogic Integrator, υπέγραψε σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση ανοικτού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» συνολικού τιμήματος 727.759,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Για την κατακύρωση του έργου είχαμε αναφερθεί στο Netfax (1/4/2008).

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) αποτελεί ένα ειδικό ταμείο του κράτους, που διαχειρίζεται την επικουρική συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης των μελών του Ταμείου,  την αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των κεφαλαίων του και τέλος την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης μέσω της παροχής αξιόπιστων οικονομικών, δημογραφικών, στατιστικών κλπ. δεδομένων.

Ειδικότερα το σύστημα περιλαμβάνει τη διάθεση τυποποιημένων εφαρμογών Λογισμικού όπως Διοικητικής Διαχείρισης (ERP) και Διαχείρισης Πελατών (CRM), την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών όπως Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Σύστημα Κανονισμού Μερισμάτων, Σύστημα Χορηγήσεων και Διαχείρισης Εισπράξεων / Πληρωμών, καθώς και ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν στην τροφοδότηση των συστημάτων με ενεργά δεδομένα, στη μετάπτωση αυτών στις νέες διαδικασίες, στην εκπαίδευση των χρηστών και στην υποστήριξη κατά την περίοδο της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας.

Στο διαγωνισμό προσφορές είχαν καταθέσει επίσης οι εταιρείες Profile, Q&R, SDC, Unisystems, και η ένωση ACE – Sibasoft.