Η Κοινωνία της Πληροφορίας υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ένωση εταιρειών ΟΤΕ-Βυτε-Satways για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς» για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κατακύρωση του οποίου είχε δημοσιευθεί στο netfax στις 4 Μαΐου.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία απεικονίσεων ορθοφωτοχαρτών, συλλογή και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων και περιγραφικών χωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη συστήματος «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)» και 3D απεικόνισης, την ανάπτυξη συστήματος  διαθεσιμότητας επιχειρησιακών  πόρων, την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιστατικών, επιχειρησιακών πόρων και λογισμικού υπολογιστών οχημάτων, την ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης πολιτών και ψηφιακών ειδοποιήσεων, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος Επιχειρησιακού Κέντρου – Εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, την σύνταξη μελέτης εφαρμογής όπου θα περιγράφονται οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στις υπάρχουσες υποδομές του computer room και την προμήθεια και  εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού σε 3.000 Πυροσβεστικά Οχήματα. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 8.850.808,53 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στον διαγωνισμό προσφορές είχαν καταθέσει και οι ενώσεις εταιρειών ΑΤΕΣΕ-Di Micro, Globo Technologies-G4S Telematix και Onex Hellenic-Epsilon International