Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Netbull για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού πληροφορικής του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων του Υπ.Υ.ΜΕ.Δι. και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας», η κατακύρωση του οποίου είχε δημοσιευθεί στο netfax στις 20 Ιανουαρίου.

Το αντικείμενο έργου αφορά συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, του δικτυακού εξοπλισμού του Πανελλαδικού on line δικτύου καθώς και του λογισμικού εφαρμογών του Υπουργείου και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες προς τους πολίτες που αφορούν τις άδειες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία Netbull αναλαμβάνει τη λειτουργία Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk) στις εγκαταστάσεις, το οποίο θα στελεχώσει με δικό του εξειδικευμένο προσωπικό. Το έργο αφορά, επίσης, την τεχνική υποστήριξη για τη μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων και διαδικασιών του Λογισμικού Εφαρμογών από το GCOS Partition στο OPEN partition, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και τη λειτουργικότητα των διαδικασιών. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 600.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.