Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου υπέγραψε σύμβαση με την ένωση εταιρειών Planetek Hellas–Planetek Italia srl για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών» στα πλαίσια του έργου “Adriatic Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)”, η κατακύρωση του οποίου είχε δημοσιευθεί στο netfax στις 12 Μαΐου.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός εξελιγμένου συστήματος παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών, αποτελούμενο από ένα δίκτυο σταθμών αυτόματης παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων και ο προσδιορισμός και η ανάπτυξη ενός Ειδικού Συστήματος Πληροφοριών για το σχεδιασμό της αντιπυρικής πρόληψης, τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιάς, τη διαχείριση καταστολής των πυρκαγιών και το μετα-πυρικό σχεδιασμό και αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 379.354,93 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.