Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) κατακύρωσε στην Atos Origin έργο με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια 3 ετών και συνολική αξία 160.158 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία της υποδομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου προέρχεται από την εταιρεία Borderware. Η υλοποίηση θα γίνει σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, επιτρέποντας την ασφαλή επικοινωνία 10.000 χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, κλπ.) με τον υπόλοιπο κόσμο.