Τις τάσεις στην αγορά του Cloud Computing αποκαλύπτει έρευνα της Hosting.com. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες για τις προσδοκίες που τρέφουν για το Cloud Computing οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και την υιοθέτηση και χρήση του

Στο θεμελιώδες ερώτημα για τον ορισμό του Cloud Computing τα 2/3 των ερωτηθέντων απάντησαν ότι πιστεύουν ότι θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στον κλάδο του ΙΤ. Αντίθετα, το 22% αν και είχε μια εξοικείωση με τον όρο, δήλωσε ότι δεν θα παρέχει μεγάλη αξία στην εταιρεία. Οι μεγαλύτερες εταιρείες επέδειξαν πιο θετική στάση κυρίως λόγω μεγαλύτερης εξοικείωσης με λύσεις Cloud Computing.

Λιγότερο από 1% των συμμετεχόντων στην έρευνα, από εταιρείες με πάνω από 250 εργαζόμενους, εξέφρασαν αδυναμία να ορίσουν το Cloud Computing. Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών, πάροχοι και κατασκευαστές λογισμικού έχουν προσαρμόσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στη ραγδαία εξελισσόμενη τάση του Cloud Computing. Ωστόσο, θα πρέπει, όταν αναπτύσσουν τις λύσεις τους, να έχουν υπόψη τους το 62% των μικρών επιχειρήσεων (σχ.1).

Αναγνώριση της αξίας
Καθώς οι εταιρείες εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τα οικονομικά και τεχνολογικά οφέλη του Cloud Computing, ο αριθμός των ανώτατων στελεχών που το αναγνωρίζουν ως προτεραιότητα θα αυξηθεί. Παράγοντες όπως η υιοθέτηση του Software-as-a-Service, Virtualization, η ευρύτατη πρόσβαση και τα ασύρματα δίκτυα, εξοπλίζουν τις απομακρυσμένες δυνάμεις εργασίας με νέες προσεγγίσεις για παράδοση και λήψη επιχειρηματικών εφαρμογών. Στο συγκεκριμένο δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις μικρές και τις μεγαλύτερες εταιρείες (σχ.2).

Τρόπος πληρωμής
Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς οι μικρές εταιρείες σε σχέση με τις μεγαλύτερες θέλουν να πληρώσουν τις υπηρεσίες Cloud Computing. Το 32% των εταιρειών με περισσότερους από 250 υπαλλήλους προτιμούν τα ετήσια συμβόλαια σε σχέση με το 13% των εταιρειών με 1-49 υπαλλήλους. Για απρόβλεπτες επιχειρήσεις η πληρωμή υπηρεσιών με βάση τη χρήση είναι καινούργιο φαινόμενο και μπορεί να δελεάζει αλλά τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί (σχ. 3, σελ. 17)).