Σε λειτουργία έχει τεθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (www.ypeka.gr), ήτοι μια online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, Δήμων και Οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς για τη μέθοδο διαχείρισής του. Παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε την παράταση μέχρι την 28η Φεβρουαρίου της προθεσμίας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).