Οι εταιρείες 1) Bull, 2) Byte, 3) PanSystems και 4) Real Consulting κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το έργο "Περιφερειακός Εξοπλισμός για Έκδοση Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων".

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια, παραμετροποίηση, και θέση σε λειτουργία, προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών με εγκατεστημένο λογισμικό συστήματος, εκτυπωτών ταυτοτήτων, μονάδων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), πολυμηχανημάτων εκτύπωσης, δικτυακού εξοπλισμού καθώς και των λοιπών περιφερειακών συσκευών (ψηφιοποιητές, smart card readers κλπ), λογισμικού εμπορίου (Λειτουργικό σύστημα, Αυτοματισμός Γραφείου), καθώς και οι Υπηρεσίες παραμετροποίησης ώστε να είναι έτοιμο για διασύνδεση και λειτουργία στο Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται είναι η Ελληνική Αστυνομία.

Ως χρόνος υλοποίησης του έργου έχει οριστεί τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.633.863 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.