Οι εταιρείες 1) Printec, 2) Profile, 3) Space Hellas και η ένωση εταιρειών 4) Globo - PC Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τίτλο «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και  εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠΕ στην ΥΔΗΕ  για την προληπτική και κατασταλτική  αντιμετώπιση κινδύνων από εγκληματικές πράξεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων και η ανάπτυξη εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του Πολίτη και των επιχειρήσεων, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την άμεση μέσω διαδικτύου επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με τις υπηρεσίες καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω εξειδικευμένος εξοπλισμός και λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παροχή των εξυπηρετήσεων  προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,  που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου,  ώστε να αντιμετωπισθούν αρτιότερα κίνδυνοι από πράξεις ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.744.825 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.